Karnataka Lokayukta

 

Address:

Sri.B.Yoginath, Registrar,

Karnataka Lokayukta

Karnataka Lokayuktamore info‎

MS Building, Dr BR Ambedkar Veedhi,

Near Vidhana Soudha, Bengaluru,

Karnataka,-500001

Phone no.: 080-22251394

Email: kla-reg@nic.in

Website: http://lokayukta.kar.nic.in/