Lok Bandhu Raj Narain Vidhi Mahavidyalaya

Lok Bandhu Raj Narain Vidhi Mahavidyalaya

Address: Lok Bandhu Raj Narain Vidhi Mahavidyalaya
Moti Kot, Gangapur
Varanasi – 221 010

Banaras Hindu University

Banaras Hindu University

Address:Banaras Hindu University
Law School Banaras Hindu University (BHU)
Banaras Hindu University
Varanasi – 221 005
Uttar Pradesh
Website: http://www.bhu.ac.in
Phone No:-91+0542,
23076131,
2369018,
6701896.

Banaras Hindu University is full service Law University

Faculty of Law Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth

Faculty of Law Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth

Address:
Faculty of Law Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi – 221 002
Uttar Pradesh
Phone: +91-542-2222689
Fax: +91-542-2225472
Website: http://www.mgkvp.ac.in