Pariyaram Dental College

Address:

PARIYARAM DENTAL COLLEGE,

PARIYARAM,

PARIYARAM MEDICAL COLLEGE. P.O.,

KANNUR,

KERALA, INDIA

Tele Phone no.: 04972808127,04972808111

Email: pariyaramdentalcollege@gmail.com

Website: mcpariyaram.com