District Consumer Court In Bijapur Karnataka

District Consumer Court In Bijapur Karnataka Address. Sri Ganesha Nagar, Near Ibrahimpur, Managoli Road, Bijapur-586102. phone.   08352-276257 Fax.   08352-255390