District Consumer Court In Bijapur Karnataka

District Consumer Court In Bijapur Karnataka

Address.

Sri Ganesha Nagar,

Near Ibrahimpur,

Managoli Road,

Bijapur-586102.

phone.   08352-276257

Fax.   08352-255390