B Nagaraja vs K S Jayanthi on 1 June, 2009

Karnataka High Court
B Nagaraja vs K S Jayanthi on 1 June, 2009
Author: K.L.Manjunath And C.R.Kumaraswamy


EN 7% HIGH cwa? op’ KAa:~sA’€A;;%%%%:[ ”
ma §-l{)f’£’B%.E MR. 3;:*s1_’;c5A§<A.%:§.%%sw~::%:;%§;§€*§é :3
THE é~§$N'E§._E sv:R.3usf§§E%A..¢1,:2.V,_;<z}§~»#z;2é;;g$w;:»3~z

g ,§gA,Ag fig
IN MFA fie 31a2' 7a%A§%v.'£{G0.5;:.


EEWJEEN

3. 8 fzéfififimfi     % %

s,!c::.., iv; :81;-*=.V%.,as<z~<:rj«:;~.'zjs'§~é;£'5é&.%_ 5-§.{_S'?'R'{
AGES VA8 0UT.V4'i-..YEA"RS"' 'A
R53. :\::::_, 53?, ?jAF€}i’§”rsz
gm amiss, zszsasrsuor

S.%§Ej%f’€*GA AP?E%_..§.A§’«§’?”

V”‘~._{S§?:V’E’~:r’¥E; %g,L,%::a;<4:.1:{;;:AR:~:z 3: SRL£'«'¥.S.HQ¥'xEESi-§ Kama; gamzg. 3::

AME. % '

.1 §{%'%33;éYAém~:z

V vs,/G.%L%a zxzgsamza
" yzzmxzm AS 993%. A§SIS"§"A§'§T
* – ;£.'sfIraw§A95?E mg? amca
S?-éfivéfififlz Rggpsgséasm"

%4%.$($g%$:: : s S 3AaAsA:~seA§HA§;,Asv. 3

At

4
?E”‘§’IT£flf~é FREE E},-s’S § 8?: T%’éE EENEU MARREAQE fi§f;”%” ?QR
REEHTSTEQN SF €Q§’§3£,fGfi\L RIG?-W3,

25$ MR5: Ne 31@3 G? 2fiQ5;

8§T”»fiJEE?%$

1 3 NAGARMA

5/9 :v:.3Aa.A;<azs§~w»:A saswsg %

A655 AEGUT 41 YEARS v

R/'G NG.58?, max E:<T&.::s_s;@mv–

4TH CR@$S§ Di.}R§I€3Ui’;3*i_ % A V%
5%-§1?~’§$GA <xW£%..;§..Az*<2;f§

(ax; szs: \;,?.K:;a._s<Aars:z'gsR:%«;':éé%§Vs.;¥mé§$H ¥({§§%'%fi;3R, wags.)

ANS :

1 K 5 JAYfi:§u'”2’%j{ §’*

:a1;é7Bi*.T:~>:%;u:c;,a;§3%g¢;;3;a§¢”Q” %
WGR-K1§£.G”fig;”‘3..APQ$”?é.i;*–A$S§ST,fi\?*.§T

9.?-§Q4QD#a?E”v£”_E.?$.§’:’7.Q-F$E€ER.

SHE§’5’§€’2uGA_ ” §§S?Q§é§E§§”§”

{By,,.E§%%V :»§ 3 §;Ei_§§£GA%§::3fiz9H;%R,AB’z!. }

;»iF,é;..§s.Q*;31e3;*e5 §=::..Em L§;’§.2s{:,} Q? :~e§§:;§:..; rggagazggg

3U§§fv§E?*«§”§” fiéfxéfi §§CREE §”¥’.5k};J$§

9,5535%”§?%sv’v.._§v§;:::;§s:®.2§;9§ wag ‘ms $32.5 £2? “%”§-§E gag; mfg.
wagg g$R’,«–E.”:’;f%§} ma mm sazivéaagg, §E5§’«’E}§S$E§’éG mg

V V . ?ETE”§’EQ§’?é 2-‘:E§.;..E§ i§;’§.E3 Q? §°€E?*~§§i§ MAR;Q;§£§E fi§C”§”, SEEKEEQ fie
*.§ECRE?€f:_§3F EESSSLUVEQN $? MARRIAGE,

. ‘ “‘_’€’%°~§E§E A§9?$A§..$ C§§=é’§E?éS fifié §§?; %=-§E¢$.R§§’€§ ‘FREE fisiffi

§*?’§.fi;§éé3’23FxiA’§’é-§ 3, QELEVEREQ ‘E’?-%E §02,§§*s:v§?@§:

an

1:6 we wife. ‘”§”§§e: wife wag {mi wéiiigsg ta gragam 2% ma fa’
him 322$ sfie essefi ta méér; ssééy fer fiarsaéf arzfi s:%sTz§;”‘vgas ma:

Eféfiaféii is «::ac% fwfi far ééza remaéfiizgg mambgrg«%§§..i_%2é%;_§§~m%§3r

ané tiéé am 5:? $29 wife wag gauging _§3&:§4*§£;’e:§:°§°2T§é;*éf: is’

;%’s;.:s§a§”:fi* Siééfi, iize §”%é.§§§§§’%é §:%§E}§asé:§e€%;’?f$E._f§§§–

$3: sha é’€§§.§%S’§€§ iéze %’§as§ba:;é _i;$ :’:é’:.e–;*§;§;sv–an§:%§v§;ajV}§§%g
E§§’§’%?$§’§3§E& ééfe &§’§§ aim aim t é’§:§: é:%2§% %§”%’:.§%*s”;”§:’§’§g%§&géaifzeé” %aVs.é’3,z
fie car: Eézsa ::§:?sfa;?’:a§%aL§§~:5;e “v§’:?2e §%§i§{}§%$?’
bmugéii Ea figs géstése §§_ ;*e$§e::a%m*: a§fi% .§.€

fize gama, ft;-,~¥””;§{§.h*§€?:;=._we~7b:*$§§%é.%~-é.:’T:.:e,§§w af ‘i§1$ §%i§”£§é?’:%§’

§a§$§’mé°:,§ i%”:a%:.Vii’§:e§;’V-_§é%:%§§§,{éa.;’ ‘$233 320: Sakai: ééia wifé $§i§”%€?’ ire

§§§§””s&’*;’ :’;sa€é”.:::§” §§”°§ :i§§§:E*§’:a :3?” 3?’; §’s§§?i§?%§ waééi. §%§ £35

sz;§g§§i%§:e:.~”§ $§’3a’i’ %’§.2;§f:& i3-1.-“-“.;;i§§§§fE%%” am aéjazgz wiifi iéfifi :’a§§§:;§&3::

i;’:%éa..§;:_§§£.%f:%.§%>*~$;s%§ % S$§2*’€§ 3&6 ‘§?’.§§§ wag gigs §E°§f§§”%’?’%§§ ?§ ifig

§§%%:.§§§é§é:°’V§_~-fa§§§éé?»~§:%~§aw, $3: hég fa:%2e§=«=%§:«%sw ‘éffifi méaiégs

. §:§fi§§§’a?e’%2;: géééé %e was rm: iceafi $5′: $§§’€§¥’§§ 2% arwiem,

éééég fiéfffifii 3&9 wife Eecame gregaafit aaé may 3:”: fie

. éaaééézéseé § ffimaie %a?§’;z am i§°’§&§”§%§€é§’ gigs isghefi éééa §%i§E§G§”:§f

“éséééiaé tine f3§%’:&:”w§n:~§a%;§3 wage fa? §aa§§2:§%§ fi%§’§§%;’§§, fie wag

?::.:m§§§ai$§ $3; iéaa §§E’&§%§:$~=§§}*=§3%»%! %”a’§* wézéaéé tie §§%§§%.§%’:%:’ §’%§$

gsgeseé 35$ 2% féstésrréeé 5% §§”2%s%’§s3§a &§”é§Z§ §::%::§e§::a:*:: 3:2

/
/
/

EV

3, “%”%*:erea§:ar an Efifiiififiz 32% %’$*&_?’s’§ is %?’§§ ;’1: é”z;,s§§ $2? 33%;?
geiétéanef a§o:2g *¢sé*:%: fies” b§”§E§”E%§”. 33$ ‘iI§’%§ é$§..m§§’3g”;§§’§’§E%?}V§;%§”§ 3;’

we §ai§€.:§%2ar g*:§a?;r§%aé wétfi 33%;” am Em’ .;§’.:_*_If”é’§I.§'”f§é*§’TT a_?”§’jfi? *:§~%$

géfé mafia aasriag §%§§%¥§§§ §@s:§z$.–;’g§

r§?§’E§é;”a*%$§’ 3% 3 gig: sf’ $§e§aazé:~§..f§3%%*az§§ ;é.§§” §%a ei:%;%;s§;s::”;%’§3s
{iiéffififéééfi Ea $33; 3 §i§§3§ ézas” §§é:§’*:&?fi
Efaéiéaiégg the :”e$§§§:§%%”:iV_A;*af;:’§é§V’ §%’i é§éAVv1a:£@:§€:: :32′ 32%
§?”駧§2?’€ $2′ §;%::& §a?t§i§e%é:eVr§. sf§2é’~§§£fa3$ .a::§£:}§’é%.’.:;::Hr%_”$;9ca:?*e a:’:3y 3 $253′: 3?
§?.$.$,§$Q;’~ a§:é~’:’§::;é§fs.% $a§f%za §%.$§”§§§§’fi_”–€:§.__§V§éé ?$§§?§§§”‘§€%’. égaifi $53
E.,3.2,§4 ?¢$i%” V5″%”§”:,é_””37%’€-.%.7Sy’i7′.%5S4′:i§?:%§ ?3’*4’3′;:;§t§’€;:{‘EE2’? é§%”‘°§”‘§&f3″”§§&§ her m {game
fiéi’ .’f£E€a€ amiééi 3% §£”§ié§%E€ mafia’;

§’*§§§”°§§3§§A §’é€:::m&§ am 3% 2&5 %§:%i&é $3; iféaé

ge=%f,i*.§_€§§é3;a=;r fifé §ée;rfi§§§::;§*r:er’s was 35%?’ %”€§%.2$%fi 3% géaza éwé ia

.%*;a::_ .35″;V.iésg”-::%__;*§§.§:*?”;§%a:::es; §?§% ézaé 2% §§a::§ am §”29E.é$§ aw

L”‘-5%:é.:%g%§%é I3%:e’,é§gétaaég fiat mam wafi as ?’:§f”%S$fi’%%§”2? meigfi

§:..;% “”%§*g”–~ §%$§” m ifsa gsgiiiémgsx 3%’: the Cfifiiffifig E: is iha

,V:;.%«»$€;§%’_%a:”§ée¥:” $35 her fgmééy :?:§s”:2§e;”s éfimanégé $$2:§s*’%g am afisgf

§?;§§*’*&§$§é iffia fawarséersi. Simééarég, $§’%& a§§$ ffifié g §&%§§%e:*: ifs?

‘ ” “‘s*é$?:§§:;t§§n sf §$§*z3?:.s§a§ régésig §§”s §§”‘E§ §f’$i§§”§§ Em: 3%’£§§§”§§§% $3235

Efiééifié ifia :*as§as:*:=ée:3% E233 %*3’§§;§’E§.é?”§%’r€?E fiémggéf §§'”$%’?”§ free

W

§§
émsbaiéé is show the natzsre of cmeity metad 93% by the

zegpendent ‘$9 the appeéiant. 1% is as doubt true it wcu%a:§:”%;a

ééffiauét far any {me to grave the mer:%:a:E__ cmééftisg %§§é9t_;e§:

the wife is the husband, Eu: they:-*:.{rzay&’§2§€”be V

fer the husbané to quete ihe §r;sta:3c’v;é”s>:._§§s*%w_%V;?z Vi§zt::*:§rtiV’:§r2g §t9 him
amounts 1:9 mefitai cmeity. ‘ gas 336%?

expianatiorz is aésa avegfreai  9? eviéence
wezsié discéese the';    éismiasing the
getétésr: fiiaé by    of mentaé crtzeéty.

The orfiy E{:st:a fi%:e’_At§%§’«.V.;i§¢t§t§%V%éVéVr in oréer E9 grow the
rrientai crue§%V§’.V§_s” Vt§€a.f i§.§j#: %=é§;:§:1de::t was met abéégéng is
firefiare fo;gé. .R;?e*§§A¥f?:’%*§te§’E’?!,LA..€E’2e Wife has afiaged a§§8§§§’.§§§’%$
¢§*j”%;;’§:a%i?§§?” :§§.;%::§n$§;~.._h%sH A%V駧’§§b:eané am faméiy memhers. ‘§’%*:a

%:::sb’V a:n§éV..a§§éjé tagetivzar eniy far a shszi: perioé, A: the

W ‘?:”§§’r2& :21″ m-arr%a}g*e.vLé~%§e was werkiag £2 52:93:”. “me hssséand was

fin gsafirazsatiw. Few mamas Eater, ghe abtaéaeé a

‘~._ “:ra’?:Téfe§’?rr§%é”: Saga?’ :9 Shémega. fiémétiedéyg, ska és waking in

“;}{jst. .§:fi§ca, Her atay in awe marétaé §°¥G%.§S@ is §%§z’:§§a5 am the

efidente Eat :2′: by the paézitmyzer ig the eksédénse sf §?§$

ééaégézfior }3ye§aE<3%':mi wine argiy gays aha was as: €:%$§&§'§'{§§'§§

wéifi héém am $?:;?:e%* meméars 9? {ha famééy. Csmgifiegéng the

Q/_

E"-J

iim 'fife Ea iééa Mairémafiéai hssgg as gar the §§§"%{§Z§%f%§ éggzzai
2,2335%?' §$£.9 §f the %§§::§:,§ Nazrésge fiaai £235 fééeé an a§§%a§
§€§$§"% ihég @135: am iééé matter ég §éi"%fi§§%§ E: 2% V£f:T.':s.%_.§;':_V'$%:§a:§

iéfié. %:'%§%}$n éfie wife has fiieé 3 fiaiifiéfé

:e§:§a.,;§a§ figéatg, :»%s%'*:a:: sézé E3 vgifémg to Saga %.a€§~:–%§..§§é '§€§§s§§§a:§é;

am hisséamé fag' §§?2:a%§é {$33933 ;'23fa;se§Af1:§'–[_:'§%§é~-iégé-.__%;:;§:f2g é:

saami be fifififiéfiéffifi fiaat the'a:§;g;*:*%§§%'i;%&fi?§€:§%%'V_:§;§§
§;':"e§s'%ea;ab%*y §?'§§§&fi,, €%2&?e?$ré;L'%*$§§§' age '§§§%駧%n €325: 23%
Euégmem: raiied a,;;;§§2 §§é!:§:;'%%éé;._V_;:;;;::§:::sfe% £3 %: ?:& 3§§&%%§:*a':
hag gm a§§%§€3:§e:*:_é_:s t%2e'§a§:%::3..Va§'

""§§%:a1:°;===;fjc%§'éé:4,.V"§;v%*2.§—.:%;:§aa§ %%§§§ $36 2% éggaééaséz i$

:"°e'vei:§e iha iFL':':=':+-.§%§;§;s; 33:' 'a;-%*;a}'-€:;%9Ea§ :$~:,é?% i§§"%§$§" §@:;.;§;3 é? Efia :~%%:*::'§a,s

§%§1a:':'ifaj%;;;ia;;.5%{€fi.v_§é&s §:$3'§.'.%'*'<:'T..E'f"'e:?'V§$§'?'§§§$2'"7.i'.%€§f.$ 3% fa: $3 ifig wgeaé féieé ézg

–¥:?§%2» §§a§v$;§%§4%§3{§: éf;Z?§:’§§§%%”?s§§%’:§ §§”%& §§iC§’%% 5% s*ég:§%:.,§’i:%$§”: af :§§e_;?:.:§§§

§”%§§*:%,’$ ‘§s €§§’a%::.§%j:”:’%e§, :23 $§§”‘§’Q%;3E grgiiméézi svga aéyafizgfi :33? $28

§f$f§!’fi§§ ~£$%:;_::’:;<;e% %? fiéfi §§§§§§§§§'%§. Wééa étfza agégaaé f§%a§ $1; 2%

_ ~%é_'a;;§§b§a§"':':«~§ 5%?' §§'3§"§§ sf é§"£§§'C% éégg was: <§%$::'°~;§$§§§ am? 2:2s§°2§§*% fig

.___""%;%"§a3§: ifiaézii $33 §§'§E°'§?§§§ g £§£%'"€§ :3? §'§§§§%é§i?§?E sf £$§%;§:§€§&§ régézigg,

_ "v::@%:*':§§§a;*'§s:§ iéagi $35 4%: 5"Qa£$é""';§§§§ iéiéfié, Eéza fiagéaaé ms

w%:%2é?a%*~s;% éaémgééf fysm '§§"§$ $@a§&%*~g $5 we ;*°$§§§:'zfia:*':§, §§"§§§»

m:,..=§*t :§s°:r;§: §§§§*;?s§%g %;:€:2r€a:*$ xiii": figs f§§"%fi%%"%§$ 23:? me am: mam,

,5),

3?. in we cimxrrstances, mm the appaa§s_–

Parfies 1:0 bear the <:o$t.

AK

are 4′ ;.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *