Loading...

Regarding Closing Down Of National Textile Corporation (Ntc) Mills … on 10 August, 2000

Lok Sabha Debates
Regarding Closing Down Of National Textile Corporation (Ntc) Mills … on 10 August, 2000

Title: Regarding closing down of National Textile Corporation (NTC) mills in Mumbai.

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, {ÉÚ®ä nä¶É àÉå AxÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊàÉãÉÉå àÉå BÉEɪÉÇ®iÉ BÉEàÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊnãÉ àÉå PɤɮÉc] {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉJɤÉÉ®Éå àÉä ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ +ÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE AxÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ 119 ÉÊàÉãÉÉå àÉå ºÉä 100 ¤ÉÆn cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè* àÉä®ä FÉäjÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå AäºÉÉÒ 18 ÉÊàÉãÉå cé +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå 7 ÉÊàÉãÉå cé* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ º{É­] xÉÉÒÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉå ¤ÉÆn cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉäSÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =xɺÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè? =ºÉàÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ´Éc àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ AxÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊàÉãÉ BÉEä ´ÉBÉEǺÉÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä* nä¶É£É® àÉå 82,113 AxÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå 28,828 BÉEàÉÇBÉEÉ® cé* àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ºÉnxÉ àÉå =xÉ ÉÊàÉãÉÉå BÉEä àÉÉbxÉÉÇ<VÉä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +Éɶ´ÉɺÉxÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ lÉÉ * <ºÉ cäiÉÖ BÉEcÉ MɪÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE AxÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉBÉEǺÉÇ BÉEÉä ®Éì-àÉè]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ, BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉè® ´ÉÉÍBÉEMÉ BÉEèÉÊ{É]ãÉ nåMÉä* àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ªÉc ºÉ¤É BÉDªÉÉå xÉcÉÓ nä ®cÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ cÉä, ´Éc º{É­] cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä* àÉä®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉªÉÉxÉ nä*

 

 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रावले जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह गंभीर तथा महत्व का है। मैं उनकी बात वस्त्र उद्योग मंत्री तक पहुंचा दूंगा। इस संबंध में टैक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई है। मैं श्री रावले जी से आग्रह करूंगा कि वे इस बात की चर्चा उनसे भी करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information