Posted On by &filed under Judgements.


Lok Sabha Debates
Appealed To The Government To Request Maharashtra Government To … on 3 August, 2000

Title: Appealed to the Government to request Maharashtra Government to increase the selling price of cotton and do justice to the farmers.

श्री सुरेश रामाराव जाधव (परभनी): ={ÉÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉcɮɭ]Å àÉå BÉE{ÉÉºÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉWÉnÉÒBÉE +ÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® àÉcɮɭ]Å ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ nÉàÉ àÉÉjÉ 1500-1600 âó{ɪÉä ÉÏBÉD´É]ãÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉɪÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉ¤É àÉcɮɭ]Å àÉå ÉʶɴɺÉäxÉÉ-£ÉÉVÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 2300 âó{ɪÉä ÉÏBÉD´É]ãÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ =ºÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ nÉä-fÉ<Ç cVÉÉ® âó{ɪÉä |ÉÉÊiÉ ÉÏBÉD´É]ãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcªÉä lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä =ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ ÉÏBÉD´É]ãÉ àÉÚãªÉ ãÉÉMÉiÉ 2000 âó{ɪÉä {ɽ ®cÉ cè ÉÊVɺÉàÉå JÉÉn, ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ]xÉɶÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ JÉSÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉiÉ: àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉcɮɭ]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉnæ¶É nä ÉÊBÉE BÉE{ÉÉºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ ÉÊnªÉÉ VÉɪÉä +ÉxªÉlÉÉ ÉκlÉÉÊiÉ JÉ®É¤É cÉä VÉɪÉäMÉÉÒ* BÉE{ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 2500 âó{ɪÉä |ÉÉÊiÉ ÉÏBÉD´É]ãÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

107 queries in 0.178 seconds.