Loading...

Need To Improve The Postal Delivery System In Jaipur, Rajasthan. on 3 May, 2000

Lok Sabha Debates
Need To Improve The Postal Delivery System In Jaipur, Rajasthan. on 3 May, 2000

Title: Need to improve the postal delivery system in Jaipur, Rajasthan.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, VɪÉ{ÉÖ® àÉå bÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ~ÉÒBÉE ºÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cè* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* VÉÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉä MɪÉä <=xÉBÉEÉÒ VÉMÉc xÉ<Ç ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* VɪÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉVÉ ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® bÉBÉE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* +É£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ABÉE ¤ÉÉ® bÉBÉE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VɪÉ{ÉÖ® FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEèãÉ MɪÉÉ cè ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉ°ô®ÉÒ bÉBÉE ªÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ bÉBÉE £ÉÉÒ 15 ÉÊnxÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVɺɺÉä ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ +ɺÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*

àÉä®É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE VɪÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ bÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É VÉÉA ´É xÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxɪÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ VÉɪÉä*

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information