Posted On by &filed under Judgements.


Lok Sabha Debates
Request To Include Some Castes In The List Of Scheduled Caste In Uttar … on 21 August, 2000

Title: Request to include some castes in the list of Scheduled Caste in Uttar Pradesh.

श्री राम शकल (राबर्टसगंज): +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉU½ÉÒ VÉÉÉÊiɪÉÉå- MÉÉè½, ¤ÉäMÉÉ, àÉÉZÉÉÒ, {ÉÉÊxÉBÉEÉ, SÉä®Éä, JÉ®´ÉÉ®, BÉEÉäãÉ +ÉÉè® vÉÉMÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcå àÉvªÉ |Énä¶É +ÉÉè® ÉʤÉcÉ® àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MɪÉÉ cè*

ãÉäÉÊBÉExÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ªÉä VÉÉÉÊiɪÉÉÆ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cé* àÉä®É ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ cè MÉÉè½, ¤ÉèMÉÉ, àÉÉZÉÉÒ, {ÉÉÊxÉBÉEÉ, SÉä®É, JÉ®´ÉÉ®, BÉEÉäãÉ +ÉÉè® vÉÉMÉ® +ÉÉÉÊn VÉÉÉÊiɪÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ VÉÉA*


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

109 queries in 0.188 seconds.